SOCIB RAMADDA Data Repository
Click to show menu
InformationAdd/View Comments
Evolució_Àrea_de_sòl_i_mar_protegida_per_una_regulació_legal_Mallorca
PRESENTED AT the 6th envbironmental conferences of the Balearic Islands (2013)

“THE AREA OF LAND AND SEA PROTECTED BY STATUTORY DESIGNATIONS OF THE MALLORCA ISLAND” is the title of a new work published by SIAS Division at journal of Balearic Natural History Society, available at the link below, that corresponds to an indicator of Governance of System of Indicators for Integrated Coastal Management (ICM) in the Balearic Islands proposed by Official Opinion 5/2007 of the Economic and Social Council (CES) of the Balearic Islands. The aim of the work have been to obtain the joint evolution of the surface of protected areas of land and sea irrespective of the degree of protection. General results show a protection of an extension of 39,7% of the landward area of Mallorca and Cabrera and 48,3% of the internal waters of Mallorca. Obtained results could be a reference tool that encourages the development of Strategic Environmental Assessment and provide sustainability for future planning with a territorial manifestation.

Presentada a les VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2013)

ÀREA DE SÒL I MAR PROTEGIDA PER UNA REGULACIÓ LEGAL A L’ILLA DE MALLORCA és el títol del treball publicat al Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears, disponible al “link” d’abaix, que correspon amb l’indicador de Governança del Sistema d’Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera de les Illes Balears (GIZC) proposat pel Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. L’objectiu principal del treball és la d’obtenir l’evolució conjunta de la superfície de les àrees de sòl i mar protegides per alguna regulació legal independentment del grau de protecció, gestió i la seva finalitat, que tant pot respondre a raons conservacionistes o com a eina de contenció dels processos d’expansió urbana. Els resultats generals mostren una protecció d’una extensió del 39,7% de l’àrea terrestre de Mallorca y Arxipèlag de Cabrera i el 48,3% de les aigües interiors de Mallorca. Els resultats obtinguts poden constituir una eina de consulta per tal d’afavorir l’elaboració d’Avaluacions Ambientals Estratègiques (AAEs) i dotar d’una certa sostenibilitat els planejaments futurs que tinguin una manifestació territorial.

Presentada en las VI Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears (2013)

ÁREA DE SUELO Y MAR PROTEGIDA POR UNA REGULACIÓN LEGAL EN LA ISLA DE MALLORCA es el título del trabajo publicado en el Boletín de la Socitetat d’Història Natural de les Balears, disponible en el “link” de la parte inferior, que corresponde con el indicador de Gobernanza del Sistema de Indicadores para la Gestió Integrada de la Zona Costera (GIZC) propuesto por el Dictamen 5/2007 del Consejo Económico y Social de las Illes Balears. El objetivo principal del Trabajo es el de obtener la evolución conjunta de la superficie de las áreas de suelo y mar protegidas por alguna regulación legal independientemente del grado de protección, tipo de gestión y su finalidad, que tanto puede responder a razones conservacionistas como constituir una herramienta de contención de los procesos de urbanización. Los resultados generales muestran una protección del 39,7% del área terrestre de Mallorca y Archipiélago de Cabrera y el 48,3% de las aguas interiores de Mallorca. Los resultados obtenidos pueden constituir una herramienta de consulta que pueda dar soporte a las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAEs) y dotar de una cierta sostenibilidad los planeamientos futuros que tengan una manifestación territorial.

File: evol_arees_nat_mallorca1_jornades_22.pdf  Download  3.94 MB
Kind: PDF File
Date: 6179-07-23 00:00:00 UTC
Powered by Geode Systems and RAMADDA